Onze zorg voor jou

 

Leerlingenbegeleiding

Onze leerkrachten bieden aan alle leerlingen een brede basiszorg aan. Zo zorgen ze o.a. voor een goed lesklimaat, voor structuur in het lesgebeuren, afwisselende werkvormen, digitale ondersteuning, aandacht voor taalgericht vakonderwijs en remediëring binnen de klasgroep. De klastitularis volgt de leerlingen van nabij op. 

Leerlingen voor wie de brede basiszorg niet voldoende is, kunnen rekenen op extra ondersteuning. Dit gebeurt na overleg met de leerling, de ouders, de klassenraad en/of externe ondersteuners en/of het VCLB. Zo komt men tot een individueel traject dat op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd wordt. 

De leerkrachten worden bijgestaan door een team van leerlingenbegeleiders. Heb je vragen over leren en studeren, je schoolloopbaan, je gezondheid of over hoe je je voelt op onze school? Dan kan je terecht bij mevrouw Rogge, mevrouw Wittouck en De heer Vanneste.

Geregeld komt de cel leerlingenbegeleiding samen om specifieke vragen rond leer- en socio-emotioneel vlak op te volgen. De leerlingenbegeleiders, de directeur en een CLB-medeweker maken deel uit van de overleggroep. Ze zoeken samen naar de beste oplossing.

 

Leerbegeleiding

Sommige leerlingen leren ‘vanzelf’, voor anderen loopt het niet allemaal van een leien dakje. Om de overgang van het lager naar het secundair vlotter te laten verlopen, kiezen we in de eerste graad voor een sterk begeleid traject leren leren. Met dit traject willen we de motivatie en de leerbekwaamheid van de leerlingen verhogen en geven we hen meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. 

Onze leercoach organiseert tijdens het eerste trimester verschillende initiatieven in kleine groepjes zoals het leren werken met een digitale agenda, het maken van de boekentas, het plannen van taken en toetsen, een examenplanning opmaken, leren samenvatten, omgaan met stress,… De ondersteuning wordt dan ook stapsgewijs afgebouwd tot de leerling in staat is zelf zijn leerproces te sturen.

Onze leerkrachten streven naar een geïntegreerde aanpak van ‘leren leren’ tijdens het lesgebeuren. Door de leerlingen actief te betrekken bij het verwerken en verwerven van de leerstof zorgen we voor een uitdagende leeromgeving. De leerkrachten begeleiden de leerlingen verder in het plannen, aanpakken en het correct leren van hun lessen. Leerlingen die nood hebben aan een individuele leerbegeleiding worden uitgenodigd na overleg met de klassenraad en/of ouder om een aantal 1-op-1 sessies te volgen bij de leercoach.

 

Leerlingencontact

Op onze school staat het welbevinden van de leerling centraal. Hoe goed een leerling in zijn/haar vel zit, is afhankelijk van allerlei factoren. Op een aantal daarvan kan de school inzetten en dat doet ze dan ook vanuit haar troef een ‘warme school’ te zijn.

Naast ondersteuning op mentaal vlak bieden we ook ondersteuning aan op het vlak van ‘leren’. Als zorgzame leerkracht kunnen wij een steentje bijdragen door het leerproces van de leerling te coachen.

We maken tijd om individueel met de leerlingen in gesprek te gaan, te luisteren naar de leerlingen en om in overleg op zoek te gaan naar datgene waarin bijgestuurd moet worden.

Dankzij het leerlingcontact, dat tweemaal per schooljaar doorgaat, krijgen we een zicht op het welzijn en het leren van de leerlingen. De leerlingen gaan samen met de leerkracht voor winst op vlak van motivatie, inzicht en leerefficiëntie. Het einddoel van het leerlingcontact is dat de leerlingen sterker worden in ‘leren’ en dat zijn/haar zelfredzaamheid en eigenaarschap van het eigen leren groter wordt.

De leerkracht coacht om samen die weg te vinden en de leerling onderneemt actie.

 

Studieloopbaanbegeleiding

Studieloopbaanbegeleiding

We begeleiden onze leerlingen zo goed mogelijk doorheen de studieloopbaan. Zo hebben we onze infoavonden voor de tweede- en vierdejaars waarbij alle studierichtingen worden toegelicht door enthousiaste vakexperts. 

Een studie kiezen na het secundair onderwijs is voor de meeste leerlingen niet zo evident. Daarom begeleiden wij onze laatstejaars in hun keuzeperiode:

  • CLB Trikant komt in elke klas langs om meer uitleg te geven over het hogere onderwijslandschap en alles wat daarbij komt kijken.
  • De leerlingen gaan tijdens de les individueel aan de slag met de online exploratietool Columbus, ontwikkeld door de Vlaamse universiteiten en hogescholen.
  • We brengen een klassikaal bezoek aan de SID-inbeurs in Kortrijk Xpo. Daar leren de leerlingen het opleidingsaanbod kennen van alle Vlaamse hogescholen en universiteiten.
  • We organiseren een infomoment voor onze laatstejaars en hun ouders waarbij zij in gesprek kunnen gaan met oud-leerlingen over hun studiekeuze. 

 

 

Meters en Peters

 

Meters & Peters

Nieuwe lokalen, nieuwe afspraken, elk uur een andere leerkracht... de eerstejaars krijgt heel wat indrukken de eerste dagen op school. De eerstejaars op onze school krijgen allemaal een peter of een meter toegewezen. Dit is een leerling uit het 4de jaar die het de nieuwe leerlingen makkelijk maakt om te starten. Zo gaan ze op de eerste schooldag picknicken in het park.