In het opvoedingsproject van onze school benadrukken we dat elke jongere uniek is. We kiezen daarom ook voor een persoonsgerichte aanpak waarbij zorg op maat centraal staat.

Aan alle leerlingen bieden we een brede basiszorg aan. Dit is wat elke leerkracht in de les aanbiedt zodat leerlingen zich verder kunnen ontplooien en gebruik maken van hun talenten en mogelijkheden. Zo zorgt de leerkracht o.a. voor een goed lesklimaat, voor structuur in het lesgebeuren, afwisselende werkvormen, digitale ondersteuning, aandacht voor taalgericht vakonderwijs, remediëring binnen de klasgroep …

In de begeleidende klassenraden wordt de leerlingen systematisch opgevolgd op het vlak van leerprestaties, houding en specifieke noden. De delibererende klassenraad gaat na welke toekomstmogelijkheden er zijn op basis van de vorderingen van het voorbije schooljaar.

Leerlingen voor wie de brede basiszorg niet voldoende is, kunnen rekenen op extra ondersteuning. Dit gebeurt na overleg met de leerling, de ouders, de klassenraad en/of externe ondersteuners en/of het VCLB. Zo komt men tot een individueel traject dat op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd wordt.

Enkele mogelijke maatregelen zijn: studiebegeleidingstraject, ter beschikking stellen van ingevulde cursussen, dyslexievriendelijke maatregelen, gebruik van extra hulpmiddelen zoals bv. een rekenmachine of een computer, extra tijd, aanstellen van een buddy …

Naast een goed studieklimaat en de nodige ondersteuning bij het studeren, vinden wij het welbevinden van de leerlingen minstens even belangrijk. Daarom zet de klassenleerkracht in op een goede klassfeer, organiseert de leerlingenraad regelmatig leuke activiteiten tussen de middag, willen we conflicten oplossen vanuit een herstelgerichte aanpak (zie ook pestplan), zetten we in op verbondenheid.

Bij problemen kunnen leerlingen steeds terecht bij hun leerkrachten, de klassenleerkracht en de opvoeders. Daarnaast zijn er op school ook twee leerlingenbegeleiders. Ook bij hen kunnen de leerlingen terecht bij problemen.

De leerlingenbegeleiders vormen samen met een opvoeder, de directeur en een CLB-medewerker de cel leerlingenbegeleiding. Die cel bespreekt welke initiatieven genomen kunnen worden om een leerling met een probleem verder te helpen.

De cel leerlingenbegeleiding bestaat uit: Kim Vanlerberghe (directeur), Tina Rogge (leerlingbegeleider 1ste en 2de graad), Dominieke Wittouck (leerlingbegeleider 3de graad), Jeroen Vanneste (opvoeder), Vanessa Breye (medewerker VCLB), Elke Bryse (medewerker VCLB).